Privacy verklaring

smart-value

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van smart-value. Hierin vindt u informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening en websites. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om zodat elke verwerking voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Waaronder de nieuwe wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 08-03-2020. Eventuele aanpassingen worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die smart-value verwerkt van betrokkenen in het kader van aangeboden nieuwsbrieven, informatievoorziening, andere diensten en/of het gebruiken van onze website.
Door het gebruiken van onze website of op andere wijze gegevens aan ons te verstrekken, geeft u toestemming aan smart-value om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.
Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan smart-value verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

smart-value ( KVK nummer 76167224) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals in dit document is beschreven.

Met welk doel verwerken wij welke gegevens?

• Websites, apps en systeem

Bezoekers
• Bezochte pagina’s en aangeklikte links
• IP-adres
• Cookies (zie hieronder);
• Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.
• Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud bericht).

Verzameldoelen

Binnen de website van smart-value worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel van het verzamelen van de gegevens is om inzicht te kijken in het gedrag van onze bezoekers op onze websites. Aan de hand van deze gegevens kan smart-value zijn diensten zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de bezoeker en op die van smart-value.
Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. Om u een goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat smart-value bovenstaande gegevens van u inventariseert.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies. Onze cookies bevatten geen naam, andere persoonlijke gegevens of precieze adresgegevens. De cookies worden door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon. In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. smart-value maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.
smart-value bewaart uw persoonsgegevens worden niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

smart-value gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Doorgifte buiten de EU

smart-value zal uw gegevens niet actief verstrekken aan partijen buiten de EU. Daarentegen kunnen uw persoonsgegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn, Google of Microsoft Outlook in het contact met u. Deze partijen zijn “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Wilt u uw persoonsgegevens niet meer verstrekken? Dat kan op ieder moment. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: info@smart-value.nl .